Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, waaronder aanvullende- en vervolgopdrachten die met Kanhai Advocatenkantoor worden gesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en gelden mede ten behoeve van natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door Kanhai Advocatenkantoor zijn betrokken. Indien bij enige opdracht een afwijking op deze voorwaarden met de opdrachtgever is gemaakt, kan de opdrachtgever zich daar bij latere opdrachten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing.

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kanhai Advocatenkantoor. De artikelen 7:404 en 7:407 Lid 2 BW zijn op de rechtsverhouding niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kanhai Advocaten en haar opdrachtgevers, evenals op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Alle andere personen, die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Kanhai Advocatenkantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien er, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verzonden declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan Kanhai Advocatenkantoor verstrekte opdrachten zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Voor tekortkomingen van deze derden is Kanhai Advocatenkantoor niet aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart Kanhai Advocatenkantoor tegen alle aanspraken van derden, die niet op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever.

3. Declaraties

Declaraties van Kanhai Advocatenkantoor dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als is overeengekomen te worden voldaan. Indien de betalingstermijn is overschreden is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij/zij een vertragingsrente verschuldigd welke gelijk is aan de geldende wettelijke rente. Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de door Kanhai Advocatenkantoor gemaakte incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% met een minimum van € 150, – te vermeerderen met de BTW.

Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Kanhai Advocatenkantoor, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever een voorschot betalen. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn/haar financiële verplichtingen, is Kanhai Advocaten bevoegd de werkzaamheden niet aan te vangen en/of kan Kanhai Advocatenkantoor deze werkzaamheden opschorten of staken.

4. Geschillen/overig

Kanhai Advocatenkantoor behoudt zich het recht voor dossiers te vernietigen nadat 5 jaar na archivering zijn verstreken.

De rechtsverhouding tussen Kanhai Advocatenkantoor en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen, die behoren tot de competentie van een rechtbank, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam.